spislekarzy.ovh - baza danych lekarzy, spis lekarzy,katalog lekarzy,opinie o lekarzach
 • Najlepsi lekarze dostępni 24h na dobę w jednym miejscu.

  E-rejestracja
 • Możesz zgłosić się do nas o każdej porze dnia i nocy

  E-rejestracja
/Kardiolog


Mamy skutecznych specjalistów kardiologii.

/Internista


Interniści dla dziecka dostępni 7 dni w tygodniu.

/Neurolog


Efektywne diagnozowanie i leczenie układu nerwowego.

/Stomatolog


Usługi dentystyczne na najwyższym poziomie.

Wyjątkowa oferta dla Twojej działalności.

Promocja twojego gabinetu. Zadbaj o pacjentów,a my zadbamy o całą reszte.

Zdobądź nowych pacjentów.

Nawet do 1000 każdego miesiąca.

Zbieraj rekomendacje.

Buduj z nami swój silny wizerunek w Internecie.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dlaczego my?

/Średnia udostępnień Facebook
profilu lekarza
10-14
/Czas umawiania
wizyty
3,5 - 4 min
/Zasięg dotarcia do
odbiorców
3 000 000
Zapytaj bezpłatnie o zdrowie Zapytanie
ltr

Regulamin

Regulamin

 § 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://spislekarzy.ovh (dalej jako „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W niniejszym regulaminie termin "Lekarz" określa zawody lekarza i lekarza dentysty określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawód pielęgniarki i położnej oraz zawody paramedyczne.
 4. Za pośrednictwem Serwisów Operator świadczy usługi (dalej jako „Usługi”) polegające w szczególności na:
  1. udostępnieniu możliwości umówienia wizyty u wybranego Lekarza za pomocą Serwisów;
  2. wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisów danych dotyczących wybranego Lekarza;
  3. dostępie do informacji na temat Lekarzy praktykujących dowolne specjalizacje;
  4. dostępie do danych kontaktowych wybranego Lekarza;
  5. możliwości wyszukania przez Użytkowników Lekarza według wybranego kryterium wyszukiwania;
  6. możliwości umieszczania w Serwisach przez Użytkowników informacji, rekomendacji oraz opinii dotyczących Lekarzy, a także dyskusji na temat opinii wystawionych przez innych Użytkowników;
  7. możliwości modyfikowania przez Użytkowników opinii dotyczących Lekarzy;
  8. możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika w Serwisach.
  9. możliwość stworzenia własnego profilu Lekarza w Serwisach.
  10. możliwości wprowadzenia dodatkowych informacji przez Lekarza w ramach Usługi płatnej, na podstawie formularza zamówienia profilu na 12 miesięcy.
 5. Operator nie świadczy usług medycznych, pośredniczy jedynie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Lekarzem umożliwiając umówienie wizyty u wybranego Lekarza.
 6. Operator Serwisów nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami a Użytkownikami.

 

 

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do serwisu oraz wymagania techniczne.


 1. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu;w tj. do usług o których mowa w pkt 3 lit. a) – e) § 1 niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisów, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisów jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej, Safari w wersji 5 i nowszej, Opera w wersji 12 i nowszej;
  2. strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości do 1200 px szerokości;
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisów i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

§ 3. Rejestracja Użytkowników w ramach serwisu. 1. Operator informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 4 lit.  a) oraz f) – g) § 1 niniejszego Regulaminu możliwy jest po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisach, a co za tym idzie – pozostawieniu swoich danych osobowych, w sposób opisany w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisów, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego .
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dodawania opinii wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
  1. adresu e-mail;
  2. imienia Użytkownika
  Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu danych, których podanie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne – np. zainteresowania, województwo i inne wskazane w formularzu). W szczególności dotyczy to możliwości podania dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika w ramach sekcji Serwisów „Konto lekarza”.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować konto Użytkownika i uzyskać pełen dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyprowadzonym adresem e-mail. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Operator informuje, że usunie dokonaną rejestrację, a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika jego adres e-mail pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
 8. Każdorazowe logowanie się Użytkownika w ramach Serwisów z użyciem adresu e-mail oraz hasła jest konieczne aby uzyskać dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz do konta Użytkownika.

 

§ 4. Ogólne zasady korzystania z serwisu.


 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisów, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisów w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisach nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisach; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
  3. korzystania z Serwisów w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt. 2 lit. a) – c) niniejszego paragrafu, Operator może zablokować jego konto, jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.